ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.37
หน่วย : THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
2,000
ปริมาณ (หุ้น)
3
มูลค่า ('000 บาท)
1.37
วันก่อนหน้า
1.37
เปิด
1.37 - 1.37
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.35 - 2.68
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.36 / 21,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.38 / 37,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 22 ม.ค. 2562 (10:15:53)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท