ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
1.82
หน่วย : THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
98,800
ปริมาณ (หุ้น)
179
มูลค่า ('000 บาท)
1.82
วันก่อนหน้า
1.82
เปิด
1.81 - 1.83
ช่วงเวลาระหว่างวัน
1.78 - 3.06
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
1.80 / 25,000
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
1.82 / 43,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 18 ต.ค. 2561 (16:38:49)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท