ราคาหลักทรัพย์

สัญลักษณ์ : TNP
2.68
หน่วย : THB
- (-%)
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
365,500
ปริมาณ (หุ้น)
980
มูลค่า ('000 บาท)
2.68
วันก่อนหน้า
2.68
เปิด
2.66 - 2.70
ช่วงเวลาระหว่างวัน
2.20 - 3.72
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
2.66 / 75,100
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)
2.68 / 7,300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลล่าสุด 19 ม.ค. 2561 (16:38:31)

เครื่องคำนวณการลงทุน
วิธีการใช้งาน:
ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้น
หุ้น
% คอมมิชชั่น
%
ราคาซื้อ
บาท
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ
บาท
ราคาขาย
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
%

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ
บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น
บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บาท
คอมมิชชั่น
บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
บาท
มูลค่าขายสุทธิ
บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น
บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
บาท
อัตราผลตอบแทน
บาท