สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ออกและเสนอขายหลักทรัพย์

(หน่วย: ล้านบาท) 2557 2558 2559
รายได้จากการขายและบริการ 1,198 1,316 1,448
รายได้รวม 1,202 1,322 1,456
กำไรขั้นต้น 133 152 184
กำไรสุทธิ 45 39 56
สินทรัพย์รวม 383 679 713
หนี้สินรวม 163 128 143
ส่วนของผู้ถือหุ้น 220 551 570